Inwentaryzacja i kontrola zasobów sprzętowych w ICS

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony cybernetycznej dla środowisk OT, konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: co powinniśmy lub chcemy chronić oraz w jaki sposób powinniśmy to robić. Aby zaadresować te zagadnienia, niezbędne jest poznanie elementów komponentów środowiska OT.

Dlaczego inwentaryzacja zasobów sprzętowych jest tak ważna dla bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

Cykl życia systemów OT jest znacznie dłuższy niż systemów IT i może wynosić nawet kilka dekad. Podczas tak długiego okresu w złożonych instalacjach przemysłowych mogą zachodzić zmiany i modernizacje systemów sterowania, które nie były w należyty sposób udokumentowane. Z naszych doświadczeń wynika, że często informacja na temat aktualnej architektury i konfiguracji środowiska dostępna jest jedynie w głowach kluczowych pracowników.

W zapewnieniu właściwej ochrony cybernetycznej urządzeń w ICS ważną rolę odgrywają mechanizmy identyfikacji komponentów rozwiązań, monitoringu komunikacji oraz wykorzystania zasobów systemów teleinformatycznych. Jak pokazuje doświadczenie, posiadanie bieżących informacji o funkcjonujących urządzeniach oraz specyfice ich pracy jest podstawowym elementem budowania aktywnej ochrony.

Poniżej przedstawiamy listę wyzwań, które są związane z inwentaryzacją sprzętową środowiska OT, i mogą się pojawić na drodze do wprowadzania programu zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów automatyki.

Wyzwania związane z programem poprawy cyberbezpieczeństwa w środowisku OT

1. inwentaryzacja zasobów sprzętowych – właściwy wybór środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie spisu lub weryfikacji spisu ze stanem bieżącym w określonym czasie,

2. zapewnienie aktualności inwentaryzacji zasobów sprzętowych,

3. wprowadzanie warunkowej blokady dostępu do sieci OT nieautoryzowanym urządzeniom, np. stacje robocze zewnętrznych integratorów maszyn i instalacji technologicznych.

W tym artykule odpowiemy na pytania dotyczące inwentaryzacji zasobów sprzętowych:

 • jaka jest rola inwentaryzacji w kontekście bezpieczeństwa OT?
 • jakie są metody inwentaryzacji?
 • jakie systemy mogą wspierać inwentaryzację?

Przedstawimy również przykładowy rezultat identyfikacji urządzeń OT z wykorzystaniem rozwiązania Guardian firmy Nozomi Networks.

Rola inwentaryzacji w kontekście bezpieczeństwa OT

Istotnym składnikiem bezpieczeństwa OT jest zbudowanie zdolności do zarządzania podatnościami komponentów rozwiązań. Wiedza na temat podatności identyfikowanych dla rozwiązań OT jest powszechnie dostępna (np. na stronie Common Vulnerabilities and Exposures). Dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem kluczowa jest zdolność do oceny, czy opublikowana podatność dotyczy sprzętu i oprogramowania w wersjach, które wykorzystujemy. Bez kompletnej wiedzy o komponentach automatyki przemysłowej działających w naszych instalacjach nie możemy tego ocenić. Posiadanie kompletnej i aktualnej informacji o architekturze i konfiguracji rozwiązań OT stanowi podstawę do jakichkolwiek działań związanych z eliminacją podatności.

Sposoby inwentaryzacji zasobów w środowisku OT

 • inwentaryzacja manualna (spis z natury),
 • inwentaryzacja automatyczna – pasywna,
 • inwentaryzacja automatyczna – aktywna (selektywna).

Poniżej postaramy się przybliżyć każdą z tych metod.

Metoda manualna

Podejście do inwentaryzacji zasobów sprzętowych ICS zazwyczaj rozpoczyna się od wykorzystania metody manualnej, czyli spisu z natury. Jest to jedyna metoda, która umożliwia objęcie inwentaryzacją wszystkich urządzeń automatyki, nie ograniczając się jedynie do środowiska sieci Ethernet, czy szerzej IP. Warto przy tej okazji zaznajomić się z diagramami P&ID (Piping and instrumentation diagram). O ile służby utrzymania ruchu potrafią interpretować te diagramy, o tyle dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa mogą w pierwszej chwili wydawać się nie lada wyzwaniem.

Inwentaryzacja automatyczna pasywna

Metoda ta wykorzystuje agregację oraz analizę danych komunikacji sieciowej między komponentami rozwiązań OT i zakłada, że rozwiązanie monitorujące nie inicjuje bezpośredniej komunikacji z urządzeniami w sieci.

Inwentaryzacja pasywna zazwyczaj pozwala na wyodrębnienie podstawowych informacji, takich jak:

 • adresy IP oraz fizyczne adresy komunikujących się urządzeń,
 • numery portów,
 • wykorzystywane protokoły komunikacyjne (także te przemysłowe),
 • nagłówki pakietów zawierających metadane nt. urządzeń uczestniczących w komunikacji (jeżeli dostępne).

Metoda ta jest mało inwazyjna, a jej ograniczeniem jest zdolność identyfikacji jedynie tych urządzeń, które w czasie analizy ruchu sieciowego komunikowały się między sobą – może nie wykryć urządzeń uśpionych lub komunikujących się z niską, względem czasu prowadzenia analizy, częstotliwością. Pomimo braku bezpośredniej interakcji z monitorowanymi systemami, niektórzy dostawcy systemów sterowania nie pozwalają na uruchomienie takiego oprogramowania w środowisku produkcyjnym ze względu na obawy przed potencjalnie niekorzystnym wpływem na parametry jakościowe komunikacji w sieci.

Zastosowanie pasywnej inwentaryzacji pozwala na uzyskanie informacji niezbędnych do stworzenia podstawowego modelu ruchu. Zebrane dane mogą posłużyć do procesu uczenia oprogramowania stosowanego do monitoringu ruchu sieciowego oraz detekcji zdarzeń (rozwiązań IDS).

Wiodącymi na rynku rozwiązaniami służącymi do automatyzacji inwentaryzacji z użyciem metod pasywnych są: Guardian firmy Nozomi Networks, TenableOT, CyberX. Seqred opracował również własne rozwiązanie do tego celu, które w wybranych scenariuszach zastosowań stanowić może prostszą do wdrożenia i tańszą alternatywę.

Przykładowy rezultat identyfikacji urządzeń OT z wykorzystaniem Guardian firmy Nozomi Networks

Poniżej przedstawiamy przykłady urządzeń oraz protokołów przemysłowych zidentyfikowanych w ramach monitoringu z użyciem rozwiązania Guardian. Narzędzie zidentyfikowało urządzenia sieciowe oraz stacje robocze komunikujące się m.in. z wykorzystaniem protokołów przemysłowych ModbusTCP oraz IEC 60870-5:104.

Pełną listę protokołów rozpoznawanych przez rozwiązanie Nozomi Networks można znaleźć na stronach producenta.

Wyniki pasywnej identyfikacji urządzeń zazwyczaj wymagają weryfikacji i uzupełnienia, np. na podstawie selektywnego spisu z natury lub przez analizę danych agregowanych w logach wybranych urządzeń.

Inwentaryzacja automatyczna – aktywna (selektywna)

Metoda inwentaryzacji aktywnej bazuje na formułowaniu aktywnych zapytań do pojedynczych urządzeń OT (w tym sterowników, stacji operatorskich oraz inżynierskich). W jej wyniku otrzymujemy pełniejsze, niż w metodzie pasywnej, informacje o komponentach, takie jak:

 • rodzaj oraz model sprzętu,
 • wersja firmware’u i software’u,
 • skonfigurowane oraz aktywne usługi,
 • informacje diagnostyczne,
 • dane o wydajności,
 • niekiedy także dane o historycznych zdarzeniach w postaci logów.

Narzędzia do automatycznej inwentaryzacji aktywnej często wykorzystują funkcje interfejsów urządzeń lub protokołów dedykowane pierwotnie do parametryzacji przez oprogramowanie inżynierskie. Z tego powodu ich wpływ na działanie instalacji jest przewidywalny. W ten sposób producenci narzędzi do inwentaryzacji aktywnej adresują ryzyko potencjalnych zakłóceń i niepożądanego wpływu na proces.

Wiodące dostępne narzędzia wspierające automatyczną inwentaryzację aktywną to: Forge firmy Honeywell, Guardian firmy Nozomi Networks, TenableOT.

Przykładowy wynik aktywnej identyfikacji urządzeń OT z wykorzystaniem narzędzia Guardian firmy Nozomi Networks

W celu prezentacji rozwiązania, przeprowadzono selektywne aktywne skanowanie w środowisku testowym. Pozyskano informacje o przemysłowym sterowniku PLC. Ustalono m.in. model urządzenia, numer seryjny, nazwy producenta oraz wersje firmware’u.

Zastosowanie aktywnej inwentaryzacji pozwala na uzyskanie informacji niezbędnych do pozyskania listy urządzeń wraz z wersjami zainstalowanego oprogramowania i znacząco rozszerza wiedzę o urządzeniach pozyskaną w ramach automatycznej inwentaryzacji pasywnej.

W kolejnym odcinku przeanalizujemy, którą z metod inwentaryzacji najlepiej zastosować w do określonych potrzeb środowiska ICS. Zaprezentujemy także zagadnienia związane z aktualnością listy zasobów OT oraz prowadzeniem rejestru urządzeń automatyki.

Którą z metod inwentaryzacji zastosować do określonych potrzeb środowiska ICS?

Podstawowym kryterium wyboru optymalnej dla danego środowiska metody inwentaryzacji powinien być cel gromadzenia danych.

Jeśli zebrane dane będą wykorzystane do budowy systemu wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS) w oparciu o model ruchu zalecana jest automatyczna pasywna metoda inwentaryzacji.

Metody aktywne, szczególnie selektywną, warto rozważyć, jeśli celem jest pozyskanie danych na potrzeby prowadzenia programu zarządzania podatnościami. Dzięki nim uzyskamy informacje o wersjach, w jakich występują urządzenia w naszej infrastrukturze oraz o występujących lukach bezpieczeństwa.

Przy wyborze metody inwentaryzacji dodatkowo należy uwzględnić aspekty związane z:

a. bezpieczeństwem przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym zapewnieniem warunków bezpieczniejszego stosowania metod selektywnych,

b. możliwością automatyzacji oraz zapewnienia aktualności informacji w zmieniającym się środowisku.

Bezpieczeństwo przeprowadzenia inwentaryzacji

Jednym z kluczowych czynników determinujących wybór metody inwentaryzacji jest jej oddziaływanie na bezpieczeństwo ludzi, instalacji oraz ciągłości procesu. Metoda manualna zwykle zaliczana jest do metod nieinwazyjnych, czyli takich, które nie mają wpływu na proces (np. przeglądanie dokumentacji). Inaczej wygląda to w przypadku automatycznych metod inwentaryzacji:

a. metoda automatyczna pasywna jest zazwyczaj mniej inwazyjna od metod aktywnych. Czasami wymaga rekonfiguracji urządzeń sieciowych np. w celu skopiowania ruchu (ustawienia mirror portu). Istnieje tutaj zagrożenie dla ciągłości procesu związane z m.in. z potencjalnym wyczerpaniem zasobów przeznaczonych do obsługi standardowej komunikacji między urządzeniami (np. sterownikami, a systemem SCADA) na switchu lub routerze przemysłowym,

b. metoda automatyczna selektywna aktywna jest bardziej inwazyjna, ponieważ oprócz standardowego monitoringu ruchu, oprogramowanie wykonuje zapytania do urządzeń sieciowych (np. sterowników) m.in. w celu ustalenia wersji oprogramowania lub pozyskania danych diagnostycznych.

Metoda selektywna dostarcza bardziej szczegółowych danych, ale ze względu na wysyłanie komunikatów do urządzeń automatyki, przy jej stosowaniu należy zachować szczególne środki ostrożności.

Warunki, które powinny zostać spełnione, aby poprawić bezpieczeństwo korzystania z metody automatycznej selektywnej aktywnej:

 • skanowanie powinno zostać przeprowadzane punktowo (dla wybranych adresów IP),
 • należy oszacować wielkość ruchu sieciowego, który zostanie wygenerowany przez aktywne działania oraz zweryfikować wynikające z niego obciążenie względem standardowych parametrów pracy sieci.

Dodatkowe warunki organizacyjne i techniczne, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem inwentaryzacji:

 • uzgodnienie ze służbami utrzymania ruchu i/lub dostawcą zakresu działań aktywnych,
 • wcześniejsze przeprowadzenie inwentaryzacji manualnej środowiska OT,
 • oszacowanie ryzyka negatywnego wpływu działań aktywnych na elementy środowiska OT w oparciu o wyniki inwentaryzacji manualnej.

Metoda aktywna związana jest z możliwym występowaniem ograniczeń ze strony środowiska ICS, które zazwyczaj nie występują dla środowiska IT. Przy analizie ryzyka negatywnego wpływu skanowania na systemy automatyki warto uwzględnić ryzyka techniczne. Zaliczamy do nich:

 • brak mechanizmów kontroli zasobów bazujących na funkcji jakości usług (QoS). Ruch wygenerowany w wyniku skanowania może doprowadzić do ograniczenia dostępnego pasma dla bieżącej komunikacji pomiędzy urządzeniami produkcyjnymi,
 • brak możliwości obsłużenia dodatkowych zapytań kierowanych np. do sterowników przemysłowych. Przestarzałe urządzenia mają znacznie ograniczoną pamięć RAM, co uniemożliwia obsługę nadmiarowej komunikacji (wydzielenie dodatkowego bufora),
 • ograniczenie ilości równoczesnych połączeń (sprzętowych lub programowych). Skanowanie może wykorzystać dostępne zasoby do nawiązania nowych połączeń, a istniejące urządzenia OT, które np. inicjują komunikację okazjonalnie, utracą tę możliwość,
 • błędna implementacja obsługi protokołu IP oraz ograniczona zdolność obsługi zapytań może doprowadzić do restartu urządzenia w przypadku otrzymania komunikatu, który spowoduje nieoczekiwanie, błędne wykonanie funkcji.

W celu uniknięcia niektórych ryzyk technicznych związanych ze skanowaniem, zwłaszcza zatrzymania procesu na skutek błędnych mechanizmów obsługi komunikacji, proponowane jest przeprowadzenie testów komponentów automatyki w wyizolowanym środowisku (test próbki). W wyniku takiej analizy przeprowadzonej przez Seqred zidentyfikowaliśmy błąd, który pozwalał na zdalny reset urządzenia automatyki.

Przeczytaj więcej testowaniu urządzeń metodą fuzzowania

Innym podejściem jest weryfikacja informacji o podatnościach (lukach bezpieczeństwa) urządzeń prezentowanych w ogólnodostępnych źródłach (np. cvedetails.com). Warto sprawdzić opublikowane dane pod kątem możliwego unieruchomienia urządzenia w trakcie przeprowadzania aktywnej inwentaryzacji. Pomóc w tym może prowadzenie rejestru urządzeń automatyki.

Prowadzenie rejestru urządzeń automatyki – zmniejszenie ryzyka przypadkowego zatrzymania urządzeń podczas skanowania

Stosowanie automatycznych metod inwentaryzacji pasywnej oraz aktywnej poprzedzone jest manualną identyfikacją systemów. Otrzymane wyniki można przedstawić np. w formie listy. Poniżej przedstawiono przykłady, jak może wyglądać lista urządzeń.

Lista 1: Wzór rejestru wspierającego identyfikację znanych podatności urządzeń automatyki

Informacje o tym, jakie urządzenia i w jakich wersjach znajdują się w infrastrukturze można próbować pozyskać od integratora systemu lub działu utrzymania ruchu. Oprócz podstawowych informacji rejestr powinien zawierać adnotację o osobach odpowiedzialnych za aktualizację (np. w celu informowania o nowoodkrytych podatnościach) oraz o tym, czy została przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa (np. pod kątem bezpieczeństwa konfiguracji).

Lista 2: Wzór rejestru wspierającego zarządzanie komponentami sieciowymi

Dla metody manualnej podstawowe informacje można pozyskać z dokumentacji urządzenia lub wizji lokalnej (np. odczytując adresy fizyczne z obudowy urządzenia). Oprócz typowych pól, warto uwzględnić informacje o tym, czy urządzenie zostało dopuszczone do pracy w naszej sieci OT (np. po uprzednim sprawdzeniu poprawności konfiguracji).

Dobre praktyki wskazują, że rejestr powinien zawierać co najmniej spis wszystkich instalacji technologicznych, w które zaangażowane są elektroniczne programowalne układy sterowania lub regulacji. Dodatkowo należy uwzględnić komponenty inteligentne, takie jak: stacje robocze, stacje inżynierskie, napędy, zarządzalne switche oraz routery. Warto zwrócić uwagę, że w procesie inwentaryzacji nie należy ograniczać się jedynie do urządzeń posiadających łącze Ethernet czy Wi-fi. Inwentaryzacji powinny być poddane również urządzenia z innymi typami interfejsów komunikacyjnych, np. RS232/RS422/RS485 czy USB, gdyż mogą one stanowić potencjalny punkt dostępu do sieci OT przez niepożądane osoby.

Tak przygotowany rejestr manualny, może stanowić wprowadzenie do automatycznych metod pozyskiwania informacji o systemach automatyki. Niestety ze względu na zmieniające się środowisko ICS oraz regularnie odkrywane nowe luki bezpieczeństwa urządzeń, lista szybko ulega przedawnieniu. Warto zadbać o jej uzupełnianie oraz weryfikację wraz z cykliczną aktualizacją urządzeń przez służby IT oraz OT. Dla systemów ICS wskazane jest wówczas wykorzystanie automatycznych metod inwentaryzacji zasobów.

Automatyzacja oraz zapewnienie aktualności wyników inwentaryzacji w zmieniającym się środowisku

Ze względu na modernizacje, rozbudowy czy modyfikacje środowiska OT utrzymywanie aktualności rejestru bez wsparcia specjalizowanych systemów, jest nieefektywne. Wykorzystywanie wyłącznie ręcznych metod inwentaryzacji zasobów jest czasochłonne oraz podatne na błędy ludzkie. Otrzymana lista może nie zawierać wszystkich komunikujących się urządzeń, zwłaszcza takich, które nie widnieją na schematach architektury sieciowej i znajdują się w niedostępnych miejscach (utrudnione jest przeprowadzenie wizji lokalnej).

Zagadnienie jest jeszcze bardziej złożone, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w różnych lokalizacjach lub gdy służby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu dedykowane są dla konkretnego wydziału i nie komunikują się pomiędzy sobą.

Podłączenie zewnętrznych urządzeń do sieci OT przez partnerów zewnętrznych takich, jak integratorzy czy pracownicy tymczasowi, pozostaje niezauważone przez manualne, wykonywane jednorazowo inwentaryzacje (np. w przypadku prowadzenia rejestru tylko własnych zasobów).

Przeczytaj: jak bezpiecznie korzystać z nośników wymiennych w sieciach ICS

Aby zapewnić aktualność rejestru oraz konfiguracji w zmiennym środowisku OT istnieją rozwiązania umożliwiające automatyczną i ciągłą detekcję urządzeń oraz wspierające proces zarządzania.

Przykładowy rezultat automatycznej inwentaryzacji zasobów z wykorzystaniem Guardian firmy Nozomi Networks

Narzędzie Guardian firmy Nozomi Networks pozwala na eksport listy urządzeń i wspiera prowadzenie rejestrów urządzeń automatyki. W podstawowej funkcjonalności umożliwia stworzenie modelu ruchu w trybie uczenia, który zostanie wykorzystany do alarmowania o nietypowych zdarzeniach sieciowych, np. pojawieniu się nowych, niezidentyfikowanych hostów w sieci (np. komputer integratora). Poniższy zrzut ekranu przedstawia podstawowe informacje na temat urządzeń uzyskane w wyniku pasywnego monitoringu oraz selektywnego aktywnego skanowania środowiska ICS.

Inwentaryzacja oprogramowania urządzeń automatyki ICS – rejestr konfiguracji z Tenable OT

W środowisku ICS oprócz urządzeń realizujących funkcje stało programowe, takie jak dedykowane sterowniki sprzętowe, istnieją komponenty posiadające możliwości przeprogramowania. Do takich urządzeń zaliczamy systemy DCS, sterowniki PLC oraz systemy SCADA. W celu ochrony systemów przemysłowych, wyżej wymienione komponenty powinny być zabezpieczone przez dostępem osób nieuprawnionych, wszelkie zdalne działania związane z konfiguracją lub parametryzacją powinny być monitorowane, a niedozwolona aktywność zablokowana.

Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań dedykowanych dla środowiska ICS, które wspiera proces zarządzania oprogramowaniem komponentów przemysłowych jest Tenable OT. W niniejszym artykule chcemy przedstawić w szczególności funkcjonalności tego rozwiązania pozwalające na:

a. monitorowanie bezpieczeństwa i stałości kodu źródłowego w celu weryfikacji, czy program urządzenia nie został zmodyfikowany i wykonywane przez sterowniki funkcje są zgodne z oczekiwaniami integratora lub technologa,

b. detekcję zdarzeń związanych z odczytem lub zmianą konfiguracji, np. z pobraniem oprogramowania ze sterownika, wymuszeniem/ forsowaniem wyjść fizycznych,

c. detekcję znanych podatności firmware’u w celu zabezpieczenia urządzeń przed wykorzystaniem publicznie znanych podatności przez atakujących np. do zatrzymania instalacji.

Monitorowanie bezpieczeństwa i stałości kodu źródłowego

Jednym z efektów działań hakerów zainteresowanych środowiskiem przemysłowym może być przeprowadzona w trudny do zauważenia sposób modyfikacja programu sterowania w celu wyrządzenia fizycznych szkód (np. jak miało to miejsce 10 lat temu w przypadku ataku Stuxnet) lub doprowadzenie do zatrzymania systemów automatyki ICS. Jednym z podstawowych detekcyjnych mechanizmów kontrolnych jest zastosowanie oprogramowania monitorującego, którego zadaniem jest wykrywanie oraz podwiadamianie o wykryciu nieautoryzowanych działań w systemach IT, czy w przypadku Tenable OT, w systemach ICS. Oprócz monitoringu ruch sieciowego wewnątrz sieci OT, pozwala to również na analizę wykonywania funkcji logicznych przez urządzenia automatyki (np. sterowniki PLC). Omawiane oprogramowanie, oprócz działań czysto detekcyjnych, wspiera również działania korekcyjne, np. lokalizuje zmienione fragmenty programu oraz prezentuje historię modyfikacji kodu źródłowego.

Lokalizacja zmian logiki sterowania urządzeń OT w TenableOT

Powyższy przykład pokazuje różnice w obrębie programu źródłowego realizowane przez sterownik programowalny. W stosunku do poprzedniej konfiguracji w bloku programowym została usunięta zmienna (Flap), a w innym miejscu dodane (N7, MSG_Read_Data).

Rejestr zdarzeń dostępu do konfiguracji

Posiadanie aktualnej wiedzy o działaniach takich, jak: odczyt konfiguracji sterowników, wejście w tryb monitorowania stanu urządzeń, porównanie bloków funkcyjnych pozwala na podjęcie działań chroniących konfigurację zanim atakujący zmodyfikują program sterowania i wyrządzą szkody fizyczne. W świecie IT standardem jest wyposażanie rozwiązań bezpieczeństwa w mechanizmy rejestracji oraz analizy dzienników systemowych czy śladów audytowych (ang. Audit trails). Omawiane rozwiązanie Tenable OT przenosi, tę bez wątpienia najlepszą praktykę, do świata OT.

Raport działania programu wygenerowany w TenableOT zawiera kompleksowe informacje o dostępie do konfiguracji w tym zadań odczytu lub modyfikacji. Wyniki obejmują m.in. zagregowaną listę zidentyfikowanych czynności wraz z godziną zarejestrowania ostatniego zdarzenia, ilość wystąpień danego typu ze wskazaniem rodziny sterowników, których ono dotyczyło. Zaprezentowany poniżej raport zawiera informacje o aktywacji wymuszania stanów wejść / wyjść (Force) niezależnie od realizacji logiki sterowania, co może wskazywać na testowanie urządzeń podczas wdrożenia czy diagnostyki lub próbę ataku.

Rejestr zdarzeń dostępu do konfiguracji urządzeń automatyki w TenableOT

Oprócz działań reaktywnych na zdarzenia cybernetyczne, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów automatyki mogą podjąć kroki pozwalające na utrudnieniu atakującym dostępu do urządzeń poprzez usuwanie znanych luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu komponentów ICS.

Identyfikacja znanych podatności firmware’u

Działania pozwalające na redukcję ryzyka ataków cybernetycznych poprzez aktualizowanie oprogramowania urządzeń automatyki przemysłowej wymagają posiadania listy luk bezpieczeństwa, które występują w infrastrukturze. Oprócz metod manualnych, istnieją sposoby automatyczne wspierające proces takiej inwentaryzacji. Oprogramowanie TenableOT umożliwia wykonanie selektywnych zapytań do urządzeń, a co za tym idzie pozwala na identyfikację wersji oprogramowania oraz porównanie zgromadzonej wiedzy z bazą informacji o znanych lukach bezpieczeństwa. Użytkownicy oprogramowania informowani są m.in. o rodzaju podatności, skali zagrożenia oraz wersji firmware’u urządzeń ICS, których ono dotyczy.

Identyfikacja znanych podatności w TenableOT

Oprogramowanie wyposażone w mechanizmy detekcji znanych luk pomaga w prowadzeniu rejestru na potrzeby zarządzania aktualizacjami komponentów ICS, w tym gromadzeniu wiedzy w celu niezwłocznej instalacji poprawek na urządzeniach OT.

Źródła:
Stuxnet – Modus Operandi

W kolejnych odcinkach powiemy więcej na temat metod poprawy bezpieczeństwa związanych z zarządzaniem podatnościami oraz opublikujemy przykładowe kolejne wyniki działania oprogramowania, które umożliwia detekcję luk bezpieczeństwa urządzeń ICS.

Zapraszamy do lektury nowego cyklu artykułów na temat środków kontroli stosowanych w systemach ICS. Poruszać będziemy następujące tematy:

1. inwentaryzacja i kontrola zasobów sprzętowych dla środowiska ICS
2. inwentaryzacja i kontrola zasobów oprogramowania w środowisku przemysłowym
3. metody zarządzania lukami w zabezpieczeniach (podatnościami)
4. kontrolowane korzystanie z uprawnień administracyjnych
5. bezpieczna konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania na urządzeniach mobilnych, laptopach, stacjach roboczych i serwerach
6. utrzymanie, monitorowanie i analiza dzienników zdarzeń (logów)

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *