CMMC – Wsparcie w ocenie zgodności

Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań programu CMMC.

CMMC Assessment

Analysis of the compliance of enterprises with the CMMC program requirements.

Wyzwania

Program CMMC został stworzony w celu ochrony informacji, które są udostępniane przez Departament Obrony (DoD) jego wykonawcom i podwykonawcom. Wykonawcy i podwykonawcy powinni rozumieć i spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa, które muszą być stosowane podczas przetwarzania informacji przekazywanych przez DoD w prowadzonych procesach i przetargach, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo danych DoD.

jak możemy ci pomóc?

Naszą rolą jest doradztwo i pomoc podczas oceny gotowości firmy do spełnienia wymagań stawianych przez program CMMC. Na podstawie szczegółowej analizy i identyfikacji stosowanych mechanizmów cyberbezpieczeństwa przedstawiamy dedykowane podejście do doskonalenia obszarów, w których pojawiają się braki w zakresie zgodności. Nasi specjaliści mogą świadczyć wsparcie w zakresie zarówno wdrażania jak i weryfikacji wdrożonych wymogów stawianych przez program CMMC.

W zależności od specyfiki i potrzeb firmy proponujemy:

Wymogi CMMC – ocena gotowości: Przeprowadzanie oceny aktualnie stosowanych praktyk cyberbezpieczeństwa organizacji oraz zidentyfikowanie braków lub obszarów niezgodności z wymaganiami CMMC.

Usługi doradcze: Świadczenie usług konsultacyjnych dla organizacji w zakresie wsparcia w zrozumieniu standardu i wymogów CMMC, opracowanie dostosowanej strategii w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami oraz wsparcie we wdrożeniu niezbędnych mechanizmów kontrolnych na bazie przekazanych rekomendacji.

Wymogi CMMC – analiza braków: Przeprowadzenie analizy w celu identyfikacji obszarów, w których wymogi CMMC nie są spełnione oraz przekazanie propozycji zaleceń mających na celu mitygacje zidentyfikowanych odstępstw.

Opracowywanie polityk i procedur: Pomoc w opracowywaniu polityk, procedur i dokumentacji wymaganych do spełnienia wymogów CMMC

Szkolenia: Dedykowane wymogom i programowi CMMC programy szkoleniowe i warsztaty, w celu zwiększania świadomości personelu w zakresie wymagań, praktyk i procesów określonych w ramach standardu CMMC.

Wdrożenie mechanizmów kontrolnych: Wsparcie organizacji we wdrażaniu niezbędnych technicznych i administracyjnych mechanizmów kontrolnych wskazanych przez wymogi CMMC, w zakresie m.in. bezpieczeństwa sieci, kontroli dostępu, reagowania na incydenty, itp.

kluczowe korzyści

Zwiększenie świadomości dotyczące wymogów stawianych przez standard CMMC oraz zapewnienie zrozumienie przedsiębiorstwa w zakresie kroków niezbędnych do uzyskania zgodności z wymogami.

Zapewnienia wsparcia w ciągu całego procesu badania zgodności z wymogami

Rekomendacje pozwalające wyeliminować zidentyfikowane odstępstwa od wymogów oraz wsparcie organizacji w procesie uzyskania zgodności ze wszystkimi wymogami.

Pomoc w spełnieniu wymogów organizacyjno-procesowych (dokumentacja, polityki) określonych w ramach CMMC z uwzględnieniem zgodności z regulacjami branżowymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa

Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach organizacji, zmniejszenie liczby znanych podatności oraz zwiększenie poziomu ochrony wrażliwych informacji

Zapewnienie pracownikom niezbędnych umiejętności i wiedzy do wdrażania i obsługi posiadanych mechanizmów kontrolnych, poprawiając ogólne kompetencje członków zespołu.