Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności strony internetowej www.seqred.pl

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników strony www.seqred.pl. Dane osobowe są to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację. Uzyskujemy również dane techniczne dotyczące Twoich urządzeń, które są gromadzone w sposób automatyczny, przy każdym kontakcie z naszą stroną oraz dane anonimowe, stanowiące efekt prowadzenia przez nas analiz danych. Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy Twoich danych wrażliwych.

Przetwarzanie danych obejmuje wszelkie czynności, które są wykonywane na nich, począwszy od ich zbierania, przez utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie oraz ich usuwanie.

Na potrzeby Polityki prywatności, mówiąc „my”, mamy na myśli SEQRED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przetwarzamy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz dbając o ich integralność, w tym celu stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Stosownie do potrzeb, nasze polityki i wewnętrzne procedury związane z ochroną danych, są na bieżąco monitorowane i aktualizowane. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do zachowania poufności oraz podejmowania wszelkich środków ostrożności przy procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SEQRED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rybnickiej 52, 02-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873841, posiadająca NIP: 5223129294 oraz Regon: 380552914, zwana dalej „SEQRED”. Kontakt z SEQRED w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Użyty w dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEQRED przetwarza Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu zareagowania na przesłaną przez Ciebie korespondencję, przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane osobowe, w szczególności:

 • imiona i nazwisko,
 • adres poczty email,
 • numer telefonu,
 • opcjonalnie inne dane podane przez Ciebie.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na zareagowanie na Twoją wiadomość lub przesyłanie do Ciebie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Ponadto SEQRED w celach analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, takie jak:

 • adres IP,
 • logi cyfrowe,
 • informacja o skorzystaniu z naszej strony internetowej,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SEQRED, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających naszą stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.

W przypadku przetwarzania przez nas danych w jakimkolwiek innym, niewskazanym powyżej celu, są one w całości zanonimizowane, przez co niemożliwa jest przy ich użyciu identyfikacja użytkownika.

Cookies

Pliki “cookies” to dane informatyczne zapisywane przez stronę www na Twoim urządzeniu. Strony www wykorzystują je do zapisywania różnych informacji dotyczących wizyty na tej stronie.
Nasza strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności służą:

 • dopasowaniu zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika – piki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies służą zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co pozwala na sprawne działanie strony internetowej i korzystania z funkcji na niej dostępnych;
 • wpływają na wyświetlenie strony internetowej – pliki cookies w zależności od rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, zapewniają odpowiednie wyświetlenie strony internetowej;
 • zapisywaniu stanu sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymaniu stanu sesji — pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie swoich danych, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzeniu statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na stałe ulepszanie strony i dostosowywanie jej do preferencji użytkowników. Tworzone statystyki są całkowicie anonimowe, zatem wyłączona jest możliwość identyfikacji użytkownika.
 • korzystaniu z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny, jak również pixel Twittera działający analogicznie. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka, Twittera, czy inne media społecznościowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci użycia plików cookies, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przy pierwszej wizycie na stronie internetowej pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza użycie cookies w wykorzystywanym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

Zarządzanie plikami cookies

W sytuacji, w której nie chcesz instalować plików cookies możesz w każdym momencie dokonać zmiany w ustawieniach Twojej przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utrudnienia z korzystania ze strony internetowej lub nawet uniemożliwić takie korzystanie. Większość przeglądarek internetowych pozwala poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie dostępu plików cookies w ustawieniach preferencji. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek zaleca się zapoznanie z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek.

Informacje o możliwościach zarządzania dostępem plików cookies znajdziesz na właściwych stronach internetowych, np.:

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (pliki cookies), w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W tym celu zmień ustawienia przeglądarki.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, czyli odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez SEQRED.

W celu prowadzenia korespondencji z SEQRED lub przesłania do SEQRED wiadomości, konieczne jest podanie odpowiednio imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zareagować na Twoją wiadomość.

Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, administracyjną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi zlecenia.

Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, w tym organom publicznym, ustawodawczym, nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, jak również syndykom, notariuszom, czy audytorom. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać żadnych informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

SEQRED S.A. nie przekazuje Twoich danych osobowych do jakichkolwiek państw trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat (dane przedsiębiorcy) lub 6 lat (dane osoby fizycznej) + 1 rok od dnia zakończenia relacji lub zakończenia sporu sądowego – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie) lub inny czas określony przepisami prawa;
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, lub inny czas określony przepisami prawa;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SEQRED lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

4. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Uprawnienia podmiotów danych

1. Informujemy, że posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (masz prawo do zwrócenia się do nas z zapytaniem, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. W odpowiedzi na Twój wniosek, prześlemy do Ciebie zestawienie tych danych);
 • sprostowania danych osobowych (masz prawo do zwrócenia się do nas z wnioskiem o sprostowanie Twoich nieprawidłowych danych osobowych; W przypadku złożenia takiego wniosku po przekazaniu przez nas Twoich danych do podmiotów trzecich, niezwłocznie poinformujemy te podmioty o sprostowaniu danych);
 • usunięcia danych osobowych (w przypadkach dozwolonych prawem, możesz złożyć do SEQRED wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez SEQRED danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw ten został uwzględniony, uważasz, że informacje, które SEQRED przetwarza są nieprawidłowe, uważasz, że SEQRED przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa lub zależy Ci na tym, aby SEQRED nie usuwał Twoich danych, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku uznania, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wywierany na Tobie jest negatywny wpływ, możesz wnieść do SEQRED sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych osobowych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w przypadku, w którym jest to niezbędne do zrealizowania zawartej umowy lub gdy wyraziłeś na to zgodę, możemy korzystać z pomocy systemów podejmujących automatyczne decyzje. Każdorazowo masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego automatycznego podejmowania decyzji i wnioskować o podjęcie decyzji w sprawie przez naszego upoważnionego pracownika);
 • przenoszenia danych osobowych (w każdym momencie możesz złożyć do SEQRED wniosek o przeniesienie Twoich danych osobowych do innych wskazanych przez Ciebie podmiotów).

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio do SEQRED na adres: [email protected], lub
 • wysłanie pisemnej informacji bezpośrednio na adres siedziby SEQRED.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do SEQRED, do której jesteśmy zobowiązani się ustosunkować. W przypadku, w którym nie jesteś zadowolony z naszej obsługi związanej z rozpoznaniem skargi lub nasze działania dotyczące przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu budzą Twój niepokój, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu ochrony danych osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez SEQRED jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.

Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Twoich danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Jednocześnie SEQRED może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.02.2019 r.