Open Source Intelligence
(OSINT)

Biały wywiad. Pozyskiwanie informacji z ogólnodostępnych źródeł

Open Source Intelligence
(OSINT)

Biały wywiad. Pozyskiwanie informacji z ogólnodostępnych źródeł

Wyzwania

W związku z rozwojem cyfryzacji oraz powszechną digitalizacją danych, coraz więcej informacji o wydarzeniach, osobach, technologiach i całych organizacjach staje się dostępne w Internecie. Informacje są udostępniane m.in. przez same firmy, podmioty partnerskie czy organizacje rządowe. Osoby publikujące informacje często nie są świadome znaczenia danych, którymi operują. Robiąc to, mogą generować ryzyko związane z dostępem osób nieupoważnionych do informacji wrażliwych z perspektywy firmy. Natłok dostępnych w Internecie informacji sprawia, że nie wszystkie są łatwo dostępne, ale nie są też niemożliwe do pozyskania. Świadomość, jakie dane na temat organizacji można znaleźć za pomocą publicznych źródeł jest istotna z punktu widzenia zarządzania ryzykiem.

Jak możemy Ci pomóc?

Celem działań OSINT jest wykrycie i analiza informacji na temat przedsiębiorstwa w powszechnie dostępnych źródłach, wraz ze wskazaniem, które informacje i w jakim stopniu mogą zostać wykorzystane do przepro- wadzenia cyberataku na konkretne zasoby organizacji. Zebrane dane analizowane są pod kątem możliwych do przeprowadzenia wektorów ataku i prawdopodobieństwa ich wykorzystania. Równolegle prowadzona jest analiza, w jaki sposób ograniczyć ilość informacji szczególnie wrażliwych dla firmy dostępnych w Internecie oraz jak przeciwdziałać publikacji tego typu treści w przyszłości.

Kluczowe korzyści

uzyskanie pełnego obrazu firmy lub osoby na podstawie publiczne dostępnych informacji

identyfikacja wrażliwych danych w celu ich usunięcia

ustalenie poziomu podatności na konkretne scenariusze cyberataków na podstawie informacji, które można znaleźć w Internecie i innych źródłach otwartych

zwiększenie poziomu zabezpieczeń oraz kontroli przepływu informacji