Bezpieczeństwo: działy OT i IT – razem, czy oddzielnie?

Cyberbezpieczeństwa w fabrykach, organizacjach, przedsiębiorstwach nie można rozpatrywać oddzielnie dla działów IT oraz OT. Historycznie pracownicy działów OT postrzegali warstwę IT jako zło konieczne, niektórzy z nich nawet „chronili w zamkniętych szafach” swoją infrastrukturę przed pracownikami działu IT. Instalacje aktualizacji np. systemów operacyjnych mogły wiązać się z zakłóceniem monitoringu pracy procesu poprzez unieruchomienie np. systemów SCADA.

Różnice oraz podobieństwa między systemami IT oraz OT nie dla wszystkich są oczywiste. Kompleksowe zestawienie publikuje Sarah Fluchs w swoim artykule “Why OT has different needs than IT” i prezentuje różnice pomiędzy środowiskiem IT oraz OT z uwzględnieniem różnych perspektyw m.in. warunków pracy, stosowanych technologii, podejścia projektowego, dynamiki zmian oraz wymagań organizacyjnych.

W poniższym artykule omówię pokazane w tabeli zagadnienia wraz z przykładami, które pozwolą na lepsze zrozumienie, dlaczego odmienne jest postrzeganie systemów przez zespoły IT oraz OT.

Różnice między działami OT i IT

1. Warunki pracy

Serwery w sieci IT pracują zwykle w biurach lub w serwerowniach, które są klimatyzowane. Ze względu na warunki pracy, zwykle mają dedykowane zasilanie nie narzucające ograniczeń związanych z ilością doprowadzanej energii do strefy np. zagrożonej wybuchem. W przypadku sieci OT szafy obiektowe niejednokrotnie znajdują się na obiekcie w miejscach, w których może występować duże zapylenie, czy wilgotność. Personel niejednokrotnie prowadzi prace dezynfekcyjne z wykorzystaniem piany lub gorącej wody, obudowy niejednokrotnie poddawane są działaniu tych substancji. W przypadku zastosowań produkcyjnych, niejednokrotnie pojawiają się wymagania związane ze stopniem ochrony np. IP55 dla szaf sterowniczych. Oprócz wymagań dotyczących obudowy, specjalne wymagania stawiane są urządzeniom wewnątrz szafy.

2. Stosowane technologie

Technologie biznesowe stosowane w sieciach IT niejednokrotnie są dostępne „z półki” np. systemy SAP i wymagają dostosowania w zakresie niezbędnych funkcjonalności do charakteru organizacji. W przypadku systemów sterowania OT zwykle są programowane pod konkretne potrzeby i właściwości typowe dla specyfiki procesu. Sterowniki oraz inne komponenty inteligentne na korzystają z protokołów typowych dla producentów urządzeń (choć są wyjątki). Ułatwieniem dla automatyków-programistów jest wspólna platforma wykorzystywana do programowania np. paneli operatorskich, sterowników programowalnych oraz np. napędów, stąd ze względu na optymalizację czasu wdrożenia preferowane są rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy.

3. Podejście do projektowania

Analiza systemów IT związana jest z postrzeganiem systemu z punktu widzenia „sieci” oraz działających „aplikacji”, w przypadku OT system rozpatrywany jako widok urządzeń (np. pomp, zbiorników, zaworów, reaktorów itp.), których funkcjonowanie związane jest z wysterowaniem konkretnych komponentów, odczytem sygnałów pomiarowych (np. temperatury, objętości, przepływu). Projektowanie systemów IT odbywa się z uwzględnieniem analizy bezpieczeństwa m.in. kanałów komunikacyjnych oraz konfiguracji. Podejście projektantów systemów OT było na ogół odmienne – stawiano wymagania funkcjonalne, co do niezawodności oraz bezpieczeństwa fizycznego „safety” raczej niż informacji „security”.

4. Priorytety działania, cele bezpieczeństwa

Priorytety działania systemów IT obejmują zwykle wydajność, funkcjonalność, bezpieczeństwo, dla systemów OT są to ciągłość produkcji lub świadczenia usług, unikanie zdarzeń niebezpiecznych oraz kontrola przekroczeń wartości granicznych.

Cele bezpieczeństwa stawione systemom IT obejmuje w kolejności m.in. poufność, integralność i dostępność do danych. W przypadku systemów ICS są to dostępność, niezawodność oraz determinizm funkcji. Powinna być zapewniona także integralność danych, transmisja danych w czasie rzeczywistym, bez opóźnień lub zakłóceń. W sieciach IT wymagania dotyczą ponadto ochrony danych.

5. Dynamika zmian

Projektowany czas życia systemu IT to zwykle 3-5 lat, po tym czasie będzie on przestarzały i będzie wskazana jego wymiana. Dla urządzeń OT okres ten wynosi około 20 lat. Po tym czasie można przeprowadzić jego modernizację w przypadku:

  • rekomendacji opartej na wynikach analizy ryzyka przeprowadzonej dla instalacji,
  • pozytywnego wyniku opłacalności inwestycyjnej projektu,
  • ograniczonej dostępności części zamiennych.

Modernizacja powinna być dokonana bez zbędnych przestojów.

Pod względem zmienności systemy IT cechują się większymi wymaganiami w zakresie zarządzania użytkownikami, czy ich uprawnieniami. Grupy użytkowników OT, w przypadku systemów procesowych, są na ogół bardziej statyczne.

Sieci OT zwykle mają charakter statyczny, nie ewoluują w krótkim horyzoncie czasowym. Architektura sieci IT zaś cechuje się dużą zmiennością, skalowalnością.

6. Podejście organizacyjne

W przypadku systemów IT w dużych organizacjach zwykle istnieje dedykowany zespół odpowiedzialny za fragment procesu (np. inne osoby odpowiadają za bazy danych, inne za komunikację, jeszcze inne za bieżące prace konserwacyjne). W przypadku OT pracownicy działów utrzymania ruchu zwykle odpowiadają za całość procesu (m.in. komunikację między urządzeniami, parametryzowanie urządzeń, wymianę wadliwych komponentów, utrzymanie aktualności dokumentacji, bieżące prace konserwacyjne).

Działy bezpieczeństwa IT i OT – razem, czy oddzielnie?

Współpraca między działami IT oraz OT jest ważna, dlatego, że odmienne spojrzenia na systemy, a co za tym idzie dostrzeganie różnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów, mogą przyczynić się do uwzględnienia potrzeb obu grup na etapie formułowania założeń projektowych, wdrażania oraz późniejszego utrzymania systemów automatyki. Często przeszkodą w realizacji tego celu pozostaje zagadnienie związane z niezrozumieniem tych dwóch różnych perspektyw w kontekście systemów automatyki oraz odmienne słownictwo branżowe stosowane w tych działach.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *