Cyber Kill Chain – co to jest i jak wykorzystać go do powstrzymania zaawansowanych ataków

Z roku na rok notowana jest coraz większa liczba cyber ataków. Szacuje się, że ich liczba z wykorzystaniem ransomware wzrasta o 350% rocznie¹. Pandemia Covid19 spowodowała również zwiększenie liczby złośliwych maili o 600%². Jednym z podstawowych elementów ochrony przed potencjalnymi atakami, jest zrozumienie anatomii ataku i strategii stosowanych przez cyberprzestępców.

Specjaliści z dziedziny cyberbezpieczeństwa stworzyli kilka modeli przedstawiających anatomię ataku. Opisali w nich poszczególne etapy oraz metody i techniki wykorzystywane przez atakujących. W poniższym artykule przedstawimy model Cyber Kill Chain – jego etapy oraz sposoby mitygacji działań napastników w każdym z tych etapów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest Cyber Kill Chain?
 • jaka jest jego geneza?
 • jakie wyróżnia etapy ataku cybernetycznego?
 • jak można się zabezpieczyć przed każdą z faz ataku?
 • jak wykorzystać model w praktyce?
 • wady Cyber Kill Chain.

W kolejnych artykułach przedstawione zostaną: Model Diamentowy, Mitre [email protected] oraz model kill chain dla ICS, omówimy ich zastosowanie oraz porównanie wad i zalet wszystkich opisanych modeli.

Co to jest Cyber Kill Chain?

Cyber Kill Chain ilustruje strukturę skutecznego cyberataku. Rozdziela on i systematyzuje działania atakujących na poszczególne etapy zaczynając od zebrania informacji o celu, przez przygotowanie narzędzi i dostarczenie złośliwego oprogramowania, aż po realizację celu ataku. Pomaga zrozumieć i lepiej przygotować się na kierowane ataki takie jak: kradzież danych, ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, czy zaawansowane ataki typu APTs (advanced persistent attacks). Zrozumienie modelu kill chain pozwala zespołom ds. bezpieczeństwa IT wdrożyć strategie i technologie mające na celu przerwanie łańcucha, a tym samym uniemożliwienie realizacji ataku.

Cyber Kill Chain – wojskowe podejście do struktury ataków

Termin kill chain był pierwotnie używany jako pojęcie wojskowe związane ze strukturą ataku. Jednym z wojskowych modeli kill chain jest “F2T2EA”, który obejmuje następujące fazy:

1. Znajdź – zidentyfikowanie celu,

2. Ustal – ustalenie lokalizacji celu,

3. Trasa – monitorowanie ruchu celu,

4. Cel – wybór odpowiedniej broni lub środka do użycia na celu,

5. Wykonanie – zastosowanie broni do realizacji celu,

6. Dokonanie oceny – ocena efektów ataku.

Jest to zintegrowany i kompleksowy proces, który został opisany jako łańcuch, ze względu na skojarzenie jego etapów z ogniwami łańcucha – przerwanie dowolnego ogniwa powoduje przerwanie całego procesu. Jest to skuteczna metoda obrony lub działania prewencyjnego.

Etapy Cyber Kill Chain

Lockheed Martin w 2011 r. zaadaptował koncepcję wojskowego kill chainu do bezpieczeństwa informacji, wykorzystując go jako metodę modelowania włamań do sieci komputerowej. Skonstruował łańcuch składający się z następujących etapów ataku:

Obrona przed cyberatakami z wykorzystaniem modelu Cyber Kill Chain

Rozpoznanie

Atakujący zbiera informacje o celu. Może użyć metod manualnych lub automatycznych skanerów służących do mapowania struktury organizacji, znalezienia słabych punktów i luk pozwalających na ich wykorzystanie. Próbuje zidentyfikować i zbadać istniejące systemy bezpieczeństwa takie jak: firewalle, systemy zapobiegania włamaniom i mechanizmy uwierzytelniania. Jako źródło informacji może wykorzystać OSINT.

Cel obrony: identyfikacja prób skanowania lub wyszukiwania informacji.

Metody obrony:

 • okresowa analiza widoczności informacji dotyczących firmy i pracowników w sieci Internet i publicznie dostępnych rejestrach (np. Shodan) i podejmowanie działań korygujących (usuwanie niepożądanych treści),
 • sprawdzanie logów pod kątem osób odwiedzających stronę internetową,
 • wykorzystanie narzędzi do rozpoznawania działań typowych dla fazy rekonesansu, takich jak np. skanowanie sieci lub domeny.

Uzbrajanie

Atakujący wykorzystują informacje zdobyte na etapie rekonesansu, aby przygotować złośliwe oprogramowanie oraz sposoby wykorzystania słabych punktów. Zatrzymanie działań napastnika w tym etapie jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wszystkie czynności wykonywane są po jego stronie. Wskazane jest, aby zidentyfikować słabe i mocne strony posiadanych urządzeń i systemów, aby jak najlepiej przygotować się na prawdopodobny atak. Identyfikacja słabych stron pozwala na ustalenie, którym aspektom obrony należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ mogą stanowić potencjalne wejście do systemów przez atakującego.

Cel obrony: identyfikacja własnych podatności oraz metod zabezpieczenia kluczowych zasobów.

Metody obrony:

 • identyfikacja i utrzymanie aktualnej informacji o posiadanych i chronionych zasobach,
 • identyfikacja istniejących podatności we własnej organizacji oraz hardening kluczowych zasobów,
 • monitorowanie oraz analiza nowych podatności oraz instalowanie aktualizacji zawierających łatki bezpieczeństwa,
 • przeprowadzenie oceny podatności w celu priorytetyzacji wykrytych luk,
 • wykorzystanie threat intelligence w celu rozpoznania oraz przygotowania do możliwych nadchodzących zagrożeń.

Dostarczanie

Atakujący podejmuje próbę dostarczenia przygotowanego złośliwego oprogramowania do systemów organizacji lub wykorzystania zidentyfikowanych słabych punktów. Popularnym sposobem jego dostarczenia jest wysyłanie linków lub załączników z wykorzystaniem technik phishingowych.

Cel obrony: wykrycie oraz uniemożliwienie pobrania złośliwego kodu.

Metody obrony:

 • zwiększenie poziomu świadomości zagrożeń poprzez edukację pracowników i współpracowników,
 • wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa, w tym firewalli, programów antywirusowych, sandboxów i innych narzędzi ochrony punktów końcowych,
 • wykorzystanie mechanizmów antyspamowych,
 • monitorowanie ruchu sieciowego w celu identyfikacji i aktywnego blokowania zagrożenia na podstawie pochodzenia oraz zawartości pakietów.

Wykorzystanie

Wykorzystanie zidentyfikowanej podatności w systemie ofiary w celu wykonania złośliwego kodu dostarczonego przez atakującego.

Cel obrony: uniemożliwienie wykonania złośliwego oprogramowania.

Metody obrony:

 • wykorzystanie SIEM (Security Information and Event Management) – oprogramowania do zarządzania informacjami oraz zdarzeniami bezpieczeństwa do badania logów i wykonania analiz w celu identyfikacji podejrzanych działań,
 • wykorzystanie narzędzi chroniących punkty końcowe, takich jak EDR (endpoint detection & response),
 • edukacja użytkowników w celu rozpoznawania złośliwego oprogramowania i odpowiedniego reagowania,
 • wykorzystanie rozwiązań typu threat intelligence, zasilających bazę wiedzy urządzeń chroniących typu program antywirusowy, IPS lub IDS.

Instalacja

Instalacja złośliwego oprogramowania w systemie ofiary w celu uzyskania zdalnego dostępu do środowiska.

Cel obrony: wykrycie napastnika, uniemożliwienie wykonywania operacji.

Metody obrony:

 • HIPS (Host-based Intrusion Prevention System – system do wykrywania i blokowania ataków w czasie rzeczywistym na urządzeniach końcowych) w celu ostrzegania lub blokowania próby instalacji na wspólnych ścieżkach,
 • okresowa kontrola zmian konfiguracji systemu w stosunku do konfiguracji wzorcowej (baseline),
 • sprawdzanie certyfikatów wszystkich podpisanych plików wykonywalnych,
 • separacja i segregacja uprawnień w celu uniemożliwienia instalacji,
 • dwuczynnikowe uwierzytelnianie.

Dowodzenie i kontrola (C2)

Atakujący używa konsoli poleceń, aby móc zdalnie wykonywać komendy na atakowanym komputerze w celu utrzymania i rozwijania ataku.

Cel obrony: wykrycie oraz przerwanie komunikacji między celem a napastnikiem.

Metody obrony:

 • wymaganie korzystania z wewnętrznych serwerów proxy dla wszystkich rodzajów ruchu (m.in. http, DNS),
 • DNS sinkhole (serwer DNS zwracający niepoprawne nazwy domenowe) oraz zatrucie serwera nazw,
 • pasywne monitorowanie ruchu sieciowego oraz archiwizacja metadanych dotyczących konwersacji pomiędzy komponentami sieci,
 • monitorowanie sieci za pomocą NIDS (network Intrusion Detection System – sieciowy system do wykrywania ataków w czasie rzeczywistym) w celu wykrycia niecodziennych aktywności.

Realizacja celu

W końcowym etapie atakujący realizuje cele, którymi mogą być: wyciek (naruszenie poufności danych), modyfikacja danych (naruszenie integralności danych) lub zaszyfrowanie systemu (naruszenie dostępności danych).

Cel obrony: powstrzymanie działań napastnika.

Metody obrony:

 • monitorowanie aktywności bazy danych,
 • natychmiastowa reakcja ekspertów na alerty,
 • wdrożony systematyczny proces reagowania na incydenty bezpieczeństwa,
 • wdrożony proces komunikacji kryzysowej,
 • przetwarzanie wrażliwych danych w wyseparowanych sieciach teleinformatycznych lub na wydzielonych stanowiskach,
 • stosowanie metod szyfrowania przetwarzanych danych (np. szyfrowanie nośników danych, szyfrowanie poczty e-mail),
 • systematyczne tworzenie kopii zapasowych na nośnikach off-line.

Metody przerwania ataków

Aby przerwać Cyber Kill Chain zdefiniowane zostały następujące typy działań obronnych:

1. Wykrycie (detect) – określenie, kiedy i jak napastnik przeprowadza rekonesans przeciwko organizacji lub sieci,

2. Odmowa (deny) – powstrzymanie ataku poprzez uniemożliwienie ujawnienia informacji lub nieautoryzowanego dostępu,

3. Zakłócenie (disrupt) – zmiana lub zatrzymanie przepływu informacji lub wycieku danych do atakującego,

4. Degradacja (degrade) – ograniczenie skuteczności lub efektywności ataku,

5. Zmylenie (deceive) – zakłócenie ataku za pomocą niewłaściwego ukierunkowania atakującego lub dezinformacji,

6. Ograniczenie (contain) – ograniczenie zakresu ataku do poszczególnych segmentów sieci lub organizacji.

Macierz kontroli Cyber Kill Chain

Znajomość etapów kill chain, działań obronnych oraz czynności i rozwiązań, które mogą zostać użyte przeciwko napastnikom, pozwala na utworzenie Macierzy kontroli Cyber Kill Chain. Jej celem jest identyfikacja mechanizmów kontrolnych, które organizacja wdrożyła jako zabezpieczenia dla poszczególnych etapów ataku oraz określenie, w jaki sposób mogą one przyczynić się do zakłócenia, zatrzymania lub eliminacji cyberataku.

Przykładowa Macierz kontroli Cyber Kill Chain:

Prezentowaną macierz można wykorzystać jako szablon w celu identyfikacji posiadanych zasobów oraz przypisania im ról w ochronie systemów. Dzięki niej łatwiejsza jest identyfikacja, na jakich etapach posiadane zabezpieczenia pozwolą na obronę przed atakiem, a w których miejscach należy zastosować dodatkowe środki ochrony.

Wady klasycznego modelu Cyber Kill Chain

Model Cyber Kill Chain Lockheeda Martina jako narzędzie oceny zagrożeń nie jest modelem idealnym. Głównym zarzutem, jest, że metodyka ta ma na celu wzmocnienie tradycyjnych strategii obronnych opartych na bezpieczeństwie sieci oraz zapobieganiu złośliwemu oprogramowaniu, które nie są jedynymi wektorami ataków. Tradycyjny kill chain w cyberprzestrzeni nie nadaje się do modelowania wewnętrznego zagrożenia, np. pochodzącego od pracowników danej firmy, stąd potrzeba opracowania oddzielnej strategii do postępowania z napastnikami z wewnątrz organizacji. Dodatkowo za wadę uznaje się, że pierwsze etapy mają miejsce poza bronioną siecią, co utrudnia identyfikację lub obronę przed działaniami napastników w tych etapach.

Zastosowanie Cyber Kill Chain

W ciągu 9 lat od stworzenia Cyber Kill Chain technologia oraz metody przeprowadzania ataków istotnie ewoluowały – pojawiły się nowe wektory ataków oraz sposoby ich wykorzystania. Obecnie napastnicy pomijają poszczególne etapy tego modelu, dodają nowe kroki lub je powtarzają. Cyber Kill Chain jest nadal szeroko stosowany.
Wykorzystanie go pozwala na określenie poziomu zabezpieczeń oraz uniemożliwienie potencjalnemu napastnikowi przeprowadzenie ataku lub istotne zmniejszenie jego skutków.

Cyber Kill Chain jest jedną z kilku metod pozwalających na zrozumienie przebiegu cyberataków. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się kolejne, bardziej szczegółowe modele przedstawiające możliwe scenariusze wrogich działań.

W kolejnych artykułach przedstawimy model diamentowy, Mitre [email protected] oraz model kill chain dla ICS, omówimy ich zastosowanie oraz porównanie wad i zalet wszystkich opisanych modeli.

Źródła:

1. Cyber Security Statistics for 2019

2. ONZ: podczas pandemii liczba złośliwych e-maili wzrosła o 600 proc.

3. Gaining the Advantage – Applying Cyber Kill Chain® Methodology to Network Defense

4. How the Cyber Kill Chain can help you protect against attacks

Masz pytania dotyczące wykorzystania modelu Cyber Kill Chain?

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *