Bezpieczeństwo chmury: zarządzanie tożsamością i dostępem GCP vs. AWS

Cloud computing stanowi podstawę wielu projektów cyfrowej transformacji biznesu. Firmy widzą coraz większą wartość w możliwości skalowania środowiska, przesunięcia części odpowiedzialności za niezawodność na dostawcę, czy łatwego dostępu dla pracowników pracujących zdalnie. Łatwość dostępu powoduje jednak konieczność skrupulatnego zarządzania tożsamością: dokładnego określenia kto, w jakiej sytuacji i w jakim stopniu może korzystać z elementów infrastruktury w chmurze.

Każdy z wiodących dostawców rozwiązań IaaS: Google w swoim GCP, Amazon w AWS, czy Microsoft w usłudze Azure, wspomaga ten proces udostępniając narzędzia IAM – Identity and Access Management. Pomimo podobnych zakresów funkcjonalności, podejście do konstrukcji i sposobu definiowania polityki uprawnień i bezpieczeństwa, kontrola użytkowników, czy nawet znaczenie tych samych pojęć różnią się w zależności od dostawcy narzędzia.

Z artykułu dowiesz się o:
1. o sposobach zarządzania tożsamością w systemach IAM,
2. różnych podejściach do struktury zarządzania dostępem,
3. różnicach w pojęciach pomiędzy dostawcami IaaS.

Zarządzanie tożsamością w systemach IAM

Systemy Identity and Access Management (IAM) służą do definiowania i zarządzania dostępem. Najważniejszymi elementami tego narzędzia jest zarządzanie elektroniczną tożsamością użytkowników oraz system uprawnień do elementów infrastruktury informatycznej. Ich celem jest udzielenie odpowiednim osobom właściwego dostępu do odpowiednich elementów infrastruktury, w odpowiednich okolicznościach.

Identyfikacja użytkowników w chmurze

Każdy z wiodących dostawców usług chmurowych w odmienny sposób podchodzi do identyfikacji użytkowników w swojej infrastrukturze.

GCP: wykorzystanie produktów z oferty Google

GCP wykorzystuje do identyfikacji użytkowników inne produkty z oferty Google. Przykładowo dostęp do infrastruktury możemy uzyskać na podstawie konta Google lub konta z domeny G Suite. Do zarządzania użytkownikami można wykorzystać także usługę Google Cloud Identity, która działa w podobny sposób jak G Suite, nie daje jednak dostępu do programów biurowych. Dzięki rozdzieleniu usług tożsamości od samej usługi IaaS, użytkownik przy pomocy tego samego konta może mieć dostęp do elementów infrastruktury należących do różnych organizacji.

Federacyjne zarządzanie tożsamością

Obaj dostawcy, zarówno Amazon, jak i Google, pozwalają na rozszerzenie swoich mechanizmów o tzw. federacyjne zarządzanie tożsamością w oparciu o SAML 2.0.

Ta funkcjonalność, po odpowiednim skonfigurowaniu, pozwala na użycie zewnętrznej usługi katalogowej, takiej jak: np. Microsoft Active Directory, czy zewnętrznego dostawcy tożsamości, przykładowo Facebooka. Do autoryzacji w AWS czy GCP wykorzystywane są wówczas konta użytkowników z zewnętrznych rozwiązań, dzięki czemu w samych usługach chmurowych nie są przechowywane dane logowania. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie tych samych danych logowania pomiędzy wszystkimi skonfigurowanymi usługami niezależnie od tego, czy znajdują się w jednej organizacji, czy są to usługi IaaS różnych dostawców.

Rozwiązanie to spotyka się często w połączeniu z mechanizmami SSO (single sign-on) w sytuacji, gdy firma korzysta z wielu dostawców usług IaaS i chce ułatwić użytkownikom poruszanie się między nimi.

Odpowiednie zarządzanie tożsamością użytkowników chmury stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem oraz dostępem do zasobów chmurowych. Kolejnym istotnym elementem jest zdefiniowanie uprawnień każdego z użytkowników, a w tym zakresie narzędzia IAM także znacząco się różnią.

Struktury zarządzania dostępem

Zarządzanie uprawnieniami ma na celu umożliwienie użytkownikom wykonywania operacji, które są im potrzebne do wykonania swoich obowiązków oraz ograniczenie jego możliwości tylko i wyłącznie do tych, które są mu niezbędne.

Prostota rozwiązań AWS

Amazon konstruując strukturę uprawnień w AWS postawił na prostotę i granularność. Aby skonfigurować politykę dostępu należy, poza wyspecyfikowaniem jakich akcji (mapujących się bezpośrednio do metod API AWSa) polityka dotyczy, wskazać na odpowiedni obiekt.

Każdy zasób (resource) w momencie utworzenia jest oznakowywany unikalnym identyfikatorem ARN (ang. Amazon Resource Name).

Przykłady:
arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:suspiciousActivity
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

Konfigurując politykę dostępu odwołujemy się do obiektu używając jego ARNa. Fakt, że jako zasób uznawane są nawet bardzo szczegółowe obiekty sprawia, że uprawnienia nadawać można z bardzo dużą dokładnością, nawet do pojedynczego alarmu w AWS Cloud Watch czy Topica w SNSie.

Bardziej ogólny dostęp możemy specyfikować stosując wildcardy, tj. znaki wieloznaczne, najczęściej „*”.

Większość ARNów zawiera w sobie ścieżkę. Znakiem gwiazdki możemy zakończyć ścieżkę na dowolnym poziomie, co pozwala odwołać się do wszystkich obiektów zawartych w zasobie przed wildcardem. Dla przykładu nadając usłudze uprawnienia do obiektu arn:aws:iam::123456789012:user/* nadamy jej dostęp do wszystkich użytkowników.

Dodatkowo usługa Amazonu pozwala na utworzenie użytkowników nie mających dostępu do panelu administracyjnego infrastruktury, jedynie dostęp do API i narzędzi tekstowych.

Hierarchizacja uprawnień GCP

Google zastosował bardziej złożone rozwiązanie opierając je na hierarchizacji. Głównym obiektem, o który opiera się struktura uprawnień jest Projekt. Zasoby w Projekcie mają domyślnie skonfigurowany określony poziom dostępu. Przykładowo App Engine będą automatycznie mogły korzystać z utworzonych w ramach tego samego Projektu bucketów z danymi.

Dzięki zastosowaniu hierarchii uprawnienia mogą być przyznawanie nie tylko pojedynczym zasobom czy użytkownikom, ale też bardziej ogólnym, logicznym kontenerom.

Takimi kontenerami mogą być:

  • Wspomniane wcześniej Projekty, zawierające zasoby związane z jednym przedsięwzięciem,
  • Foldery, w których można umieścić Projekty ale też inne Foldery, w celu grupowania zasobów
  • Organizacje – najwyższy obiekt w hierarchii zawierający w sobie wszystkie pozostałe.

W jaki sposób uprawnienia są propagowane w takiej strukturze?
Przykładowo nadając użytkownikowi rolę developerską w folderze, ten sam użytkownik będzie miał analogiczną rolę i wynikające z niej uprawnienia we wszystkich projektach, które się w tym folderze znajdują i wszystkich zasobach, z jakich te projekty się składają, co ilustruje poniższy diagram:

Źródło diagramu: Dokumentacja GCP na licencji Creative Commons 4.0

O ile struktura uprawnień w AWS może się wydawać bardziej intuicyjna, o tyle często przy konfigurowaniu, zwłaszcza większych środowisk, spotyka się polityki i uprawnienia o większym niż zalecane zakresie, by ułatwić zarządzanie i przyspieszyć tę konfigurację. Często zamiast szczegółowo określać zasoby, których polityki i uprawnienia dotyczą spotyka się bardzo ogólną definicję np. do wszystkich zasobów na danego typu (arn:aws:s3:::*).

Z kolei w przypadku GCP zdarzają się sytuacje, gdzie tej szczegółowości przy definicji uprawnień brakuje i trzeba obejść takie przypadki uprawnieniami bardziej ogólnymi, odnoszącymi się do projektów.

Różne funkcje pod identycznymi nazwami

Poza odmiennym podejściem do zarządzania dostępem, w zrozumieniu różnic pomiędzy GCP i AWS staje na przeszkodzie także brak standardu nazewniczego. Tak samo nazwane funkcje i obiekty w obu usługach działają inaczej i mają inne zastosowanie.

Najwięcej rozbieżności jest wokół określeń Polityki i Roli.

Pojęcie Polityki w GCP i AWS

W przypadku AWS polityką jest zbiór pojedynczych uprawnień. Stosujemy go, aby zgrupować uprawnienia dające określony dostęp do danej funkcjonalności. Przykładowo jedna z dostarczanych i zarządzanych przez Amazona polityk „AmazonEC2ReadOnlyAccess” grupuje uprawnienia do odczytu statusu i konfiguracji usług:

  • EC2
  • EC2 Auto Scaling

oraz do odczytu konfiguracji usług powiązanych, np. monitoringu EC2

Tak zdefiniowane Polityki dołączamy do Roli, grupy użytkowników, czy bezpośrednio do użytkownika lub zasobu, w celu określenia ich uprawnień. Najbliższym odpowiednikiem takiego obiektu w GCP jest Rola.

Mianem Polityki w chmurze Google określa się definicje dostępu do danego zasobu (w tym Projektu, czy Folderu). W Polityce zawarte są zasady, jaka Rola przypada określonym użytkownikom. Po dołączeniu Polityki do Projektu, w momencie próby uzyskania dostępu do Cloud Storage w tym Projekcie, zostanie sprawdzone, czy Rola do jakiej przypisany jest próbujący uzyskać dostęp użytkownik posiada wymagane uprawnienie. Polityka pozwala również określić dodatkowe warunki, w jakich użytkownik posiada (lub nie posiada danej roli), np. konkretne godziny, w których może wykonywać operacje czy datę, po której dostęp wygasa.

Pojęcie Roli w GCP i AWS

Jak przez GCP rozumiana jest w takim razie wspomniana wcześniej Rola? Rola jest obiektem analogicznym do Polityki w AWS, czyli zbiórem pojedynczych uprawnień dającym dostęp do konkretnej funkcjonalności.

Rola w AWS jest odmiennym rozwiązaniem – można w uproszczeniu powiedzieć, że jest użytkownikiem bez tożsamości. Nie jest ona przypisana do konkretnej osoby, a dostęp do niej konfiguruje się jej podobnie jak dla użytkownika. Inni użytkownicy lub zasoby uzyskują do niej czasowy dostęp, aby wykonywać operacje z wykorzystaniem jej uprawnień. Używa się jej głównie przy korzystaniu z federacji tożsamości, ale też w przypadku, gdy aplikacje muszą pobierać informacje lub wprowadzać zmiany w infrastrukturze AWS.

Tego typu różnic można znaleźć więcej. W analizie obu rozwiązań pomocna może być tabela z dokumentacji GCP, która zestawia ze sobą identycznie nazwane funkcjonalności:

Concept AWS Google Cloud
Programmatic identity IAM role and instance profile Cloud IAM service account
User identity Managed in IAM. Identity federated to external identity
management system.
Managed outside Cloud IAM. Identity federated to external identity management system.
Policy A document that explicitly lists permissions. A list of bindings. A binding binds a list of members to a role.
Policy attachment Policy attached to an IAM user or group or a resource. Policy attached to resource.

Policy evaluation Deny by default. Deny by default.
Permission collection Policy Role
Predefined set of permissions Managed policies Predefined roles
Auditing IAM calls AWS CloudTrail Audit logging
Versioning Yes No

Źródło: Dokumentacja GCP na licencji Creative Commons 4.0

Podsumwanie

Przy rosnącej z roku na rok popularności usług chmurowych, rośnie również liczba organizacji korzystających z usług więcej niż jednego ich dostawcy. W multicloudowych środowiskach funkcjonalności typu federacja tożsamości oraz dogłębna znajomość cech szczególnych dla rozwiązań każdego z dostawców jest niezwykle przydatna.

Systemy IAM w GCP i AWS służą temu samemu celowi i w obydwu usługach pełnią zbliżoną rolę, pomimo że zaprojektowane zostały w zupełnie odmienny sposób. Pomimo wielu różnic, które dzieliły oba narzędzia w przeszłości to wraz z ich rozwojem coraz większa liczba funkcjonalności jest między nimi wspólna. Obecnie oba rozwiązania pozwalają na zrealizowanie podobnej polityki bezpieczeństwa, choć innymi metodami. Z tego powodu wybór jednego lub drugiego dostawcy coraz częściej podyktowany jest innymi aspektami dostarczanych usług.

Źródła:

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *