Dla akcjonariuszy

Seqred S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000737154
o kapitale zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości.
NIP: 5223129294 – REGON: 380552914